JUNGacademie Nederland    
Opleiding tot Jungian Analyst volgens C.G. Jung

Opzet van de opleiding
De opleiding duurt drie jaar. In deze drie jaar zal de student zich een behoorlijke hoeveelheid kennis eigen maken, dit verwerken en inpassen in zijn eigen psychisch functioneren. Ieder les wordt voorafgegaan met het lezen van een hand-out en het maken van huiswerk. Daarmee kan in de les ingegaan worden op het in de praktijk brengen van de theorie. Het individuele proces van de student is daarbij van belang. Dit zorgt voor een diepere zelfkennis en -bewustzijn, wat vervolgens belangrijk is om therapeutisch met cliënten te kunnen werken.

De zienswijze van Jung dat de psyche zich vanuit het persoonlijke naar het collectieve ontwikkelt (het individuatieproces) bepaalt de opzet van de opleiding. Het eerste jaar zal hoofdzakelijk gericht zijn op de psychologische bewustwording en ontwikkeling van de student. Het tweede jaar haalt de therapeutische situatie er bij. Het derde jaar zal geheel therapeutisch gericht zijn. Op deze wijze vindt tussen het persoonlijk leerproces, de in de lessen en workshops opgedane kennis en beleving, en de toepassing daarvan bij het werken met cliënten, een verbinding en integratie plaats.


Eerste jaar
Het eerste jaar is vooral gericht op de persoonlijke ontwikkeling van de student. Inzicht zal gegeven worden in de structuur van de psyché, haar bewuste en onbewuste instelling, haar schaduwdelen, het bewustmaken daarvan en dergelijke. Daarnaast zal veel aandacht besteed worden aan het exploreren en bewustmaken van het persoonlijk onbewuste. Hiervoor zijn tussen de lessen 4 workshopblokken ingevoegd, die de student helpen de behandelde leerstof eigen te maken en zoveel mogelijk op zichzelf te betrekken.
Om dit verder te ondersteunen wordt de student geacht een begin te maken met de leertherapie. (zie rooster)


Tweede jaar
Het tweede jaar zal meer ingegaan worden op het therapeutisch functioneren van de student. De student wordt geacht in het tweede jaar met cliënten te gaan werken, om dat wat geleerd en ervaren is direct in de praktijk te brengen. De persoonlijke ontwikkeling blijft daarbij een rol spelen. Centraal zal staan het eigen functioneren van de student in de therapie. In de workshopblokken zal een begin worden gemaakt met de therapeutische methodieken. Onderwerpen die dit jaar aan bod komen zijn meer op de therapie en de verdieping daarvan gericht.
Dit jaar zal de student een belangrijk deel van de analytische leerperiode afronden. (zie rooster)


Derde jaar
Het derde jaar is volledig gericht op het geven van therapie. In dit jaar zal de student verder leren hoe als Jungian Analyst te functioneren. Daarbij zullen onderwerpen van de eerste twee jaar opnieuw aan bod komen, maar altijd in het kader van het therapeutisch handelen.  

 
E-mailen
Bellen